Tài liệu API

Lưu ý: Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn API. Đó là trách nhiệm cá nhân của bạn những gì bạn thêm vào bằng API của chúng tôi.

HTTP Method POST
Định dạng phản hồi Json
API URL https://app.hacklike5758.com/api/v1
API Key

Đặt hàng mới

Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
runs (optional) Runs to deliver
interval (optional) Interval in minutes
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
hashtags Hashtags list separated by \r\n or \n
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
usernames Usernames list separated by \r\n or \n
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
hashtag Hashtag to scrape usernames from
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username URL to scrape followers from
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
comments Comments list separated by \r\n or \n
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
link Link to page
quantity Needed quantity
username Username of the comment owner
Tham số Miêu Tả
key Your API key
action add
service Service ID
username Username
min Quantity min
max Quantity max
delay Delay in minutes. Possible values: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90
expiry (optional) Expiry date. Format d/m/Y

Câu trả lời ví dụ:

{
 "status": "success",
 "order": 32
}
      

Trạng thái Order

Tham số Miêu Tả
key Your API key
action status
order Order ID

Câu trả lời ví dụ:

{
 "order": "32",
 "status": "pending",
 "charge": "0.0360",
 "start_count": "0",
 "remains": "0"
}
      

Trạng thái Nhiều đơn đặt hàng

Tham số Miêu Tả
key Your API key
action status
orders Các ID đơn hàng được phân tách bằng dấu phẩy (dữ liệu mảng)

Câu trả lời ví dụ:

 {
   "12": {
     "order": "12",
     "status": "processing",
     "charge": "1.2600",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   },
   "2": "Incorrect order ID",
   "13": {
     "order": "13",
     "status": "pending",
     "charge": "0.6300",
     "start_count": "0",
     "remains": "0"
   }
 }
      

Danh sách dịch vụ

Tham số Miêu Tả
key Your API key
action services

Câu trả lời ví dụ:

[
 {
   "service": "5",
   "name": "Instagram Followers [15K] ",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.02",
   "min": "500",
   "max": "10000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "9",
   "name": "Instagram Followers - Max 300k - No refill - 30-40k\/Day",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "0.04",
   "min": "500",
   "max": "300000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 },
 {
   "service": "10",
   "name": "Instagram Followers ( 30 days auto refill ) ( Max 350K ) (Indian Majority )",
   "category": "Instagram - Followers [Guaranteed\/Refill] - Less Drops \u2b50",
   "rate": "1.2",
   "min": "100",
   "max": "350000"
   "type": default
   "desc": usernames
   "dripfeed": 1
 }
]
      

Số dư còn lại

Tham số Miêu Tả
key Your API key
action balance

Câu trả lời ví dụ:

 {
   "status": "success",
   "balance": "0.03",
   "currency": "USD"
 }